Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen


LEES ZORGVULDIG DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ALVORENS DE WEBSITE TE RAADPLEGEN EN TE GEBRUIKEN.

Algemeen

Deze site is de exclusieve eigendom van Lampiris-Isol NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te rue Natalis 2 - 4020 Luik, RPR Luik, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0840.404.040. Lampiris-Isol N.V. stelt namelijk een dienstsgamma in de energie sector voor aan residentiële klanten, kleine professionnëlen, KMO en ook aan de publieke sector.De contactgegevens van en de manieren om contact op te nemen met Lampiris-Isol NV zijn beschikbaar in het tabblad "contact" vanuit de homepage van deze website.

Door deze website te raadplegen stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. Als u niet wenst in te stemmen metdeze gebruiksvoorwaarden, dan verzoeken wij u om het bezoek aan of het gebruik van deze website niet voort te zetten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in het bijzonder auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluid, software en andere materialen op deze website zijn de eigendom van Lampiris-Isol of haar verbonden ondernemingen of zijn opgenomen met de toestemming van hun eigenaar. Het gebruik van de website verleent geen intellectuele eigendomsrechten aan de gebruiker op de inhoud van deze website, die de exclusieve eigendom van Lampiris-Isol blijft.

U mag deze website alleen gebruiken en raadplegen voor privédoeleinden. Elk ander gebruik wordt beschouwd als vervalsing en/of een inbreuk op het merkenrechten en/of auteursrecht en/of op alle andere geldende bepalingen die van toepassing zouden zijn inzake intellectuele eigendom. Het is dus verboden om alle of een deel van de op de website gereproduceerde elementen en alle of een deel van de website in het algemeen weer te geven, te verspreiden, te commercialiseren, te wijzigen of af te staan, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Lampiris-Isol of van andere potentiële rechthebbenden.

Inhoud en aansprakelijkheid

Ondanks de grote zorg die besteed wordt aan het creëren en het updaten van deze site kan Lampiris-Isol de juistheid van de erin opgenomen informatie niet garanderen en aanvaardt ze geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de site en voor het gebruik ervan. De informatie en gegevens op de website worden louter meegedeeld ter informatie. Lampiris-Isol aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden of weglatingen die een invloed hebben op de informatie op haar website. Over het algemeen kan Lampiris-Isol niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen van welke aard ook die een invloed hebben op de beschikbaarheid van haar website. Lampiris-Isol behoudt zich het recht voor om heel of een deel van deze website, tijdelijk of permanent, te wijzigen of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding. Lampiris-Isol kan op geen enkele wijze jegens u of jegens een derde aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei wijziging, onderbreking, opschorting of beëindiging van de site. Indien Lampiris-Isol links zou creëren naar sites van derden, dan kan Lampiris-Isol niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Behoudens de wettelijke en regelgevende bepalingen kan Lampiris-Isol niet aansprakelijk gesteld worden voo enigerlei, rechtstreekse of onrechtstreekse, schade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van winst, klanten, gegevens of immateriële goederen die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik of het onmogelijke gebruik van de website, en meer in het algemeen, iedere gebeurtenis die verband houdt met de website en/of iedere website van derden. Lampiris-Isol kan in het bijzonder niet aansprakelijk gesteld worden bij het volledig of gedeeltelijk hacken van de website en voor de schade die u of een derde hierdoor zou kunnen lijden.

Persoonlijke gegevens

Als u ons via deze website persoonlijke informatie verstrekt, dan zal Lampiris-Isol deze informatie verwerken met inachtneming van de wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De persoonlijke informatie die u aan Lampiris verstrekt, waaronder namen, voornamen, adressen, telefoonnummers, e-mails en website-URL, kunnen ingevoerd worden in de geautomatiseerde gegevensbestanden van Lampiris-Isol om een onlinebestelling te verwerken, u beter van dienst te kunnen zijn wanneer u informatie vraagt of een verzoek doet, contact met u op te nemen wanneer u dit hebt gevraagd en onze producten en diensten te commercialiseren. Deze gegevens zullen ook gebruikt kunnen worden voor de strijd tegen mogelijke misbruike en onregelmatigheden, maar ook voor marketing-, publicrelations- en prospectiedoeleinden in het kader van de activiteiten van Lampiris-Isol door Lampiris-Isol en haar partners, tenzij u daartegen bezwaar maakt. U hebt het recht gratis de persoonlijke gegevens over u te raadplegen en ze gratis te laten corrigeren als ze onjuist, onvolledig of niet ter zake blijken. Personen die dit recht wensen uit te oefenen, kunnen dit doen door een brief te sturen naar Lampiris-Isol (waarvan de gegevens te vinden zijn op de contactpagina) vergezeld van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek en van een kopie van het identiteitsbewijs. U kunt eveneens aanvullende informatie over de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Gebruik van cookies

Lampiris-Isol kan cookies op uw computer installeren om het gebruik van deze website te vergemakkelijken en de site aan te passen aan de behoeften van de terugkerende bezoeker. Zij kan dit in het bijzonder doen voor marketingbehoeften, in het kader van de verspreiding van reclame op haar site.

Een "cookie" is een korte tekenreeks die door uw browser in een bestand van uw computer geplaatst wordt. Cookies worden voornamelijk gebruikt om eenvaste of tijdelijke informatie te bewaren. Als u geen cookies wilt opslaan op uw computer, dan kunt u deze optie in uw browser deactiveren (zie de hulp van uw browser).

Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden en op het gebruik van deze website is het Belgisch recht van toepassing. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien of in enig opzicht verband houden met deze website zullen worden onderworpen aan de rechtbanken van het arrondissement Luik.

 
Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door SPRL LAMPIRIS ISOL (hierna genoemd "LI") gerealiseerde en/of geleverde prestaties. De contractuele relatie tussen LI en de klant wordt uitsluitend beheerst door de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden. De klant erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden alvorens zijn bestelling te hebben geplaatst bij LI, en de inhoud ervan zonder voorbehoud te hebben aanvaard door het louter feit van het plaatsen van zijn handtekening op de bestelbon waaraan deze algemene voorwaarden gehecht zijn. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door LI, zullen afwijkingen van deze algemene voorwaarden LI niet binden en zullen slecht eenmalig gelden. De niet-uitoefening door LI van een of meerdere van haar in onderhavige algemene voorwaarden vermelde rechten, kan nooit worden aanzien als een afstand door LI van de uitoefening van dit recht of deze rechten.

Artikel 2 : Bestelling

2.1. De leveringen en prestaties door LI zijn strikt beperkt tot deze vermeld in de bestelbon.

Conform hetgeen bepaald is in de vorige paragraaf, dient voor elke wijziging, of ieder bijkomend werk en/of bijkomende levering, een nieuwe bestelbon te worden opgemaakt die verschilt van de eerste bestelbon, opgemaakt door LI en ondertekend voor akkoord door de klant. LI behoudt zich het recht voor elke bijkomende bestelling of elke wijziging aan de bestelling te weigeren, waarbij een dergelijke weigering geen enkel gevolg zal hebben voor de geldigheid van de eerste bestelbon of voor de verplichtingen in hoofde van LI.

2.2. Iedere bestelling aan LI maakt het voorwerp uit van een bestelbon opgemaakt door LI en behoorlijk aangevuld en ondertekend door de klant. Iedere bestelling geplaatst op een andere drager zal LI geenszins binden, behalve indien dit door LI schriftelijk werd goedgekeurd. Iedere bestelling uitgaande van de klant bindt de klant onherroepelijk. In geval van annulatie door de klant, voor welke reden dan ook, zal de klant van rechtswege, door het louter feit van de annulatie, een forfaitaire en onherroepelijke vaste schadevergoeding van 30% op de in de bestelling vermelde prijs verschuldigd zijn, en dit, onverminderd het recht in hoofde van LI om in rechte de volledige schade resulterend uit de annulatie, te vorderen.

2.3. De termijnen vermeld op de bestelbon zijn zuiver aanwijzend en houden geen enkele resultaatsverbintenis in in hoofde van LI die alles in het werk zal stellen om deze termijnen zo goed mogelijk na te leven. De niet-naleving van een termijn kan bijgevolg geenszins een vordering tot schadevergoeding door de klant noch de verbreking van de bestelling door de klant rechtvaardigen.

Artikel 3: Algemene interventiemodaliteiten van LI

LI realiseert haar interventies en levert haar prestaties conform de goede gebruiken van het beroep van ondernemer en in overeenstemming met de in de bestelbon vermelde voorwaarden. LI is gerechtigd een onderaannemer naar keuze aan te duiden voor de uitvoering van het werk dat hem wordt toevertrouwd door de klant, die daartoe zijn uitdrukkelijk akkoord zonder voorbehoud geeft door zijn handtekening op de bestelbon te plaatsen.

De interventieplanning van LI evenals de eventuele bijzondere interventievoorwaarden van LI staan vermeld ofwel op de bestelbon ofwel op een document dat minstens 8 dagen vóór de aanvang van de werken aan de klant wordt meegedeeld. Deze planning evenals de interventievoorwaarden binden de klant zonder voorbehoud. In al deze gevallen dient deze ervoor te zorgen dat de muren of de delen van het gebouw die het voorwerp uitmaken van de interventie, doorlopend tussen 08.00 u. en 17.00 u. toegankelijk zijn voor LI, en dat deze vóór het begin van de werken en gedurende de gehele looptijd ervan volledig vrijgemaakt zijn, bij gebreke waaraan LI gerechtigd zal zijn haar interventie te annuleren of uit te stellen. De klant verbindt er zich bovendien toe om op zijn kosten water en elektriciteit op de werf te voorzien.

Artikel 4: Levering van goederen

De risico's betreffende de te gebruiken materialen in het kader van de bestelling van de klant, evenals het materieel van LI dat nodig is voor de werken gaan over op de klant zodra deze op de werf zijn geleverd. De materialen blijven evenwel de eigendom van LI zolang haar factuur/facturen niet volledig betaald zijn.

Artikel 5: Overmacht

In geval van overmacht of van onvoorziene omstandigheden, zal LI gerechtigd zijn ofwel de overeenkomst op te zeggen, ofwel de uitvoering ervan op te schorten en dit zonder dat de klant een of andere schadevergoeding kan vorderen. Worden beschouwd als overmacht, de nieuwe, onvoorziene omstandigheden en omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van LI, die het evenwicht van de overeenkomst aantasten en die de uitvoering ervan veel duurder maken.

Artikel 6: Prijsbepaling

De prijs voor de interventie van LI wordt bepaald in de bestelbon. Behoudens andersluidende bepaling overeengekomen tussen partijen, zijn eventuele prijsoffertes gedurende een maand geldig. De prijs van LI kan herzien worden in functie van de duur van de geleverde diensten, overeenkomstig de in de bestelbon vermelde modaliteiten.

Artikel 7: Betaling

7.1.  Behoudens andersluidende bepaling, zijn alle facturen van LI contant betaalbaar. De betaling dient uitsluitend te geschieden per overschrijving op het rekeningnummer van LI dat vermeld staat op de bestelbon, en geen enkel ander betaalmiddel zal aanvaard worden. Alle kosten, van welke aard ook, met betrekking tot de betaling van de facturen van LI vallen steeds ten laste van de klant.

7.2. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal de klant van rechtswege, door het eenvoudig bereiken van de termijn en zonder voorafgaande ingebrekestelling, gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire boete van 10% van het factuurbedrag en verwijlinteresten gelijk aan de interestvoet vastgesteld in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 07/08/2002).

7.3. Het enkel niet betalen van een factuur op de vervaldag houdt automatisch een zware tekortkoming in en verschaft     LI het recht om iedere verdere bestelling of iedere lopende bestelling op te schorten, zich te ontheffen van iedere levertermijn, alle aan de klant toegezonden facturen, zelfs de facturen die nog niet opeisbaar zijn, als opeisbaar te beschouwen. Bovendien zal LI de niet-nakoming kunnen inroepen in geval van ernstige en gerechtvaardigde vrees van insolvabiliteit in hoofde van de klant, terwijl de niet-nakoming van de betalingsverplichting nog niet heeft plaatsgevonden.

7.4. Iedere klacht betreffende een factuur, een levering of een prestatie dient schriftelijk te worden meegedeeld aan LI binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan deze zal geacht worden zonder voorbehoud te zijn aanvaard en goedgekeurd. Iedere latere klacht zal niet meer aanvaard worden. Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht zich aan zijn betalingsverplichtingen zoals hierboven vermeld te onttrekken.

Artikel 8: Confidentialiteit – publiciteit

De klant verbindt er zich toe de voorwaarden van de bestelbon niet aan derden en in het bijzonder aan onderaannemers van LI kenbaar te maken. Behoudens bijzondere bepaling van de klant, aanvaardt de klant om op de referentielijsten van LI vermeld te worden.

Artikel 9: Rechtsmacht en toepasselijk recht

De rechtbanken van het rechtsgebied waarbinnen de maatschappelijke zetel van LI is gevestigd, zijn exclusief bevoegd voor het behandelen van alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden ontstaan tijdens de uitvoering of de niet-uitvoering van de bestelbon of uit een of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden of de interpretatie ervan. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.