Overslaan en naar de inhoud gaan

Conditions generales de vente ena

Algemene voorwaarden van LAMPIRIS Tech - Onderhoudscontract

1. Inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van het Contract “LAMPIRIS TECH (Ena)” (hierna “het Contract”), gesloten tussen de Klant en Lampiris Tech N.V., gevestigd op het adres Rue Saint-Laurent 54 te 4000 Luik, BTW BE 0567.891.745, RPR Luik, hierna “Lampiris”.

1.2 Voor vragen of opmerkingen over dit Contract kan de Klant contact opnemen met Lampiris op het telefoonnummer 02/486 48 62 of via het e-mailadres [email protected].

1.3 Door ondertekening van het onderhoudscontract, bevestigt de Klant volledig akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2. Definities

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Installatieadres: de door u opgegeven woning (Consument) of gebouw (niet-Consument), gelegen in België, waar het onderhoud van de Installatie moet worden uitgevoerd.

Installatie: uw centrale verwarmingsinstallatie (vaste binnen installaties voor verwarming), aardgas of stookolie met een maximaal vermogen van 70 kW.

Klant: Elke Consument of niet-Consument die een onderhoudscontract afsluit met Lampiris.

Onderhoudsperiode: de periode waarbinnen het onderhoud wordt uitgevoerd. Het onderhoud van een Installatie op stookolie gebeurt jaarlijks (Onderhoudsperiode van 1 jaar). Het onderhoud van een Installatie op aardgas gebeurt om de 2 jaar (Onderhoudsperiode van 2 jaar). De Onderhoudsperiode vangt aan de dag van het afsluiten van het Contract, tenzij anders overeengekomen.

Ontvangstdag/Ontvangst: de derde werkdag na de verzending van het document. Een werkdag is elke dag van de week met uitzonderingen van zaterdagen, zondagen, en wettelijke feestdagen.

Lastenboek: Het lastenboek is een gedetailleerd draaiboek waarin de uit te voeren werken uitvoerig worden beschreven. Dit lastenboek is conform de geldende gewestelijke wetgeving en waarborgt u één van de meest volledige en hoogstaande prestaties op de markt, met gegarandeerd een optimale werking van uw installatie.

3. Voorwerp

Lampiris verbindt zich ertoe om, op het Installatieadres, het onderhoud van uw Installatie uit te voeren, tijdens de Onderhoudsperiode, volgens de modaliteiten bepaald in deze algemene voorwaarden die samen met het Lastenboek, de Tarieflijst, het Contract vormen. In geval van tegenstrijdigheden hebben de bepalingen vervat in deze algemene voorwaarden voorrang.

4. Duur en beëindiging:

4.1 Het Contract is van onbepaalde duur.

4.2 Het Contract treedt in werking op de datum van het afsluiten ervan.

4.3 Elke partij kan het contract om het even welk tijdstip schriftelijk beëindigen per aangetekende brief, mits het respecteren van een opzegtermijn van twee (2 maanden).

4.4 Indien u het Contract beëindigt, en het onderhoud voor de lopende Onderhoudsperiode reeds werd uitgevoerd, zal u aan Lampiris desgevallend het saldo verschuldigd zijn van de resterende maandelijkse bedragen tot aan het einde van de lopende Onderhoudsperiode.

4.5 Indien u het Contract beëindigt, en het onderhoud voor de lopende onderhoudsperiode nog niet werd uitgevoerd, verbindt Lampiris zich ertoe om de desgevallend reeds door u betaalde maandelijkse bedragen terug te betalen te rekenen vanaf de aanvang van de lopende Onderhoudsperiode tot de datum van de beëindiging van het Contract onder aftrek of mits aanrekening van een verbrekingsvergoeding van 50 EUR.

5. Onderhoud

5.1 Lampiris verbindt zich ertoe: - Het onderhoud van uw installatie in te plannen, rekening houdend met de Onderhoudsperiode, en op te volgen. De exacte datum voor de uitvoering van het onderhoud wordt door onze technische dienst in onderling overleg met de Klant vastgelegd. - Het onderhoud te laten uitvoeren door een beroep te doen op een geaggregeerde technieker. Het kan hier gaan om een medewerker of onderaannemer naar onze keuze.

5.2 In geval van een 1ste onderhoud kan contact worden opgenomen door de Klant om eerder een onderhoud van de Installatie vast te leggen.

5.3 Het onderhoud dekt minimaal wat op datum van deze Overeenkomst is voorzien als periodiek onderhoud in de regionale wetgeving, met uitsluiting van een eventuele bijkomende audit die worden opgelegd door die wetgeving en zoals omschreven in het lastenboek. Een dergelijke audit dient afzonderlijk te worden betaald overeenkomstig de tarieven die vermeld zijn op de toepasselijke tarieflijst.

5.4 Alle andere bijkomende diensten of producten die niet zijn opgenomen in het lastenboek, zijn niet inbegrepen in het onderhoud en dienen afzonderlijk te worden betaald aan Lampiris overeenkomstig het bestek opgemaakt door de technieker.

6. Interventievoorwaarden

6.1 Het onderhoud wordt alleen uitgevoerd als de verwarmingsketel en de installatie voldoen aan de geldende reglementaire en/of technische normen en de verwarmingsketel de veiligheid van de technicus niet in gevaar brengt.

6.2 Worden uitdrukkelijk niet gedekt door het Contract: - verwarmingsketels met een vermogen van meer dan 70 kW; - verwarmingsketels en installaties die onvoldoende toegankelijk zijn voor de technicus.

6.3 Indien onze technieker vaststelt dat uw installatie niet regelmatig onderhouden is en/of in slechte staat verkeerd en dat geen onderhoud kan worden uitgevoerd zonder gevaar voor de veiligheid, kan het onderhoud niet worden uitgevoerd en kan het Contract onmiddellijk worden opgezegd door Lampiris zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. In dat geval zullen wij u overeenkomstig punt 4, de maandelijkse betalingen die reeds zijn uitgevoerd, terugbetalen, onder aftrek of aanrekening van een verbrekingsvergoeding van 50 EUR.

6.4 Bij vaststelling door onze technieker dat uw installatie niet voldoet aan de wettelijke voorschriften zal hij conform de wetgeving handelen. De volgende 3 gevallen kunnen zich voordoen: - De installatie is niet-conform en moet hersteld worden vóór het eerstvolgende onderhoud. U verbindt er zich toe om de herstelling uit te voeren vóór het onderhoud en op dat moment kan het onderhoud plaatsvinden. - De installatie is niet-conform maar vereist geen onmiddellijke onderbreking van de gastoevoer, maar gezien de ernst is de gebruiker en/of eigenaar verplicht om de installatie binnen de 3 maanden in orde te laten brengen. Bij herstelling binnen de 3 maanden kan het onderhoud worden uitgevoerd. Indien de hertelling niet binnen de 3 maanden is uitgevoerd, behoudt Lampiris zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. In dat geval zal u het saldo aangerekend worden van de resterende maandelijkse bedragen tot aan het einde van de Onderhoudsperiode, onder aftrek of aanrekening van een verbrekingsvergoeding van 50 EUR. - De installatie is niet-conform en voldoende ernstig om de gastoevoer onmiddellijk af te koppelen en dit totdat de installatie opnieuw conform is. De technieker doet onmiddellijk het nodige om de gastoevoer af te koppelen en dit tot de gebreken die een onmiddellijke gevaar betekenen zijn weggenomen. Lampiris Tech behoudt zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. In dat geval zal u de maandelijkse bedragen die u reeds heeft overgemaakt terugstorten, onder aftrek of aanrekening van de kost van een nutteloze verplaatsing alsook een verbrekingsvergoeding van 50 EUR.

6.5 Het onderhoud wordt uitgevoerd op een werkdag. De volgende momenten zijn mogelijk tussen (8 u en 11u), tussen (10u en 14 u) en tussen (13u 16u). Lampirs zal contact met u opnemen om een afspraak vast te leggen. De klant kan indien gewenst ook telefonisch een afspraak maken op het nummer 02/486 48 62. Op dat moment zullen wij u ook verzoeken om ons de belangrijkste kenmerken van uw installatie (merk, type, bouwjaar, energietype, ..), mee te delen. In geval de installatie aangepast of vervangen wordt brengt u ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte of ten laatste op het moment van het vastleggen van de volgende afspraak.

6.6 Afspraken kunnen schriftelijk geannuleerd worden per brief of via e-mail. Deze brief of email dient minimaal 48 u voor het plaatsvinden van de afspraak ontvangen te zijn bij Lampiris. Bij laattijdig annulering houdt Lampiris Tech zich het recht voor om administratieve kost van 50 EUR (BTW inbegrepen) aan te rekenen.

6.7 Een eerste onderhoud kan ten vroegste 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst worden uitgevoerd en op voorwaarde dat op het moment dat het onderhoud zal plaatsvinden het volledig verschuldigd saldo voor de ganse Onderhoudsperiode werd betaald, zoals bepaald in punt 7.

7. Prijs, facturen en betalingswijze

7.1 Indien u een onderhoudscontract bij Lampirs afsluit dan dient u elke maand gedurende de Onderhoudsperiode een vast maandelijks bedrag te betalen voor de uitvoering van het onderhoud, zoals vermeld in de tarieflijst.

7.2 Alvorens u kan genieten van een Onderhoudsbeurt dienen alle maandelijkse stortingen (12 stortingen) voor een installatie op stookolie en (24 stortingen) voor een installatie op aardgas te zijn gebeurd. Ook voor het eerste onderhoud dient het totale bedrag van de onderhoudsperiode te zijn voldaan aan Lampiris. Bij het vastleggen van een afspraak zal de Klant desgevallend een factuur ontvangen voor het nog openstaand saldo dat in één keer dient voldaan te worden. Nadat het volledige bedrag is betaald zal het onderhoud ter plaatse kunnen worden verricht. Indien dit bedrag niet voldaan is, zal de afspraak aldus niet kunnen doorgaan.

7.3 Het maandelijks bedrag verschilt naargelang de betrokken Installatie en naargelang het van toepassing zijnde BTW- tarief (6% of 21%) overeenkomstig de vigerende wetgeving.

7.4 Facturen en creditnota’s worden verondersteld drie (3) dagen na hun verzendingsdatum te zijn ontvangen en moeten contant worden betaald. Als de Klant ervoor heeft gekozen om zijn facturen te betalen via domiciliëring, wordt er een termijn van (15) vijftien dagen in acht genomen voor de domiciliëringsopdracht wordt uitgevoerd. Facturen kunnen enkel betaald worden via overschrijving of domiciliëring.

7.5 Het onderhoudscontract omvat het onderhoud van de installatie. Verplaatsingen zijn inbegrepen in het forfait tenzij de technicus extra verplaatsingen dient uit te voeren, in dat geval bedragen deze 50 EUR (BTW inclusief). Nutteloze verplaatsingen (vb. in geval van afwezigheid of niet-betaling van alle mensualiteiten, installatie die in slechte staat verkeerd,…) worden u eveneens gefactureerd aan de voormelde bedragen. Vervangonderdelen zijn niet in de prijs van het onderhoud inbegrepen en zullen gefactureerd worden op basis van het toepasselijk tarief van de leverancier waarmee Lampiris werkt.

8. Wijziging van de tariefkaart en de voorwaarden:

8.1 Deze Algemene Voorwaarden, Tariefkaart en Lastenboek die hierbij van toepassing zijn, kunnen slechts gewijzigd worden: - Indien de wijzigingen nadelig zijn voor de Klant: twee (2) maanden na de mededeling van de gewijzigde voorwaarden aan de Klant : - Indien de wijziging niet nadelig zijn voor de Klant: twee (2) maanden na een mededeling aan de Klant.

8.2 In afwijking van het bovenstaande, zijn de wijzigingen direct van toepassing indien ze rechtstreeks of onrechtstreeks voorvloeien uit de beslissing van een overheid.

8.3 Deze mededeling kan geschieden door alle gebruikelijke communicatiemiddelen tussen Lampiris en de Klant, bijvoorbeeld door een vermelding op de factuur.

8.4 De Klant die het niet eens is met de wijziging kan de Overeenkomst schriftelijk beëindigen per aangetekend schrijven binnen één (1) maand na de mededeling van de wijziging, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder kosten.

8.5 Deze beëindiging zal effectief zijn de dag na ontvangst van de aangetekende opzeggingsbrief. Tot die tijd blijven de oude voorwaarden van toepassing. De Klant zal niet genieten van dit recht op opzegging wanneer de wijzigingen in zijn voordeel zijn, of hem niet minder rechten toekennen of hem niet meer verplichtingen opleggen.

9. Garantie en aansprakelijkheid voor onderhoudsbeurten

9.1 Lampiris is alleen aansprakelijk in geval van niet-uitvoering van de prestaties van het Contract (behalve in geval van overmacht), of in geval van een zware of opzettelijke fout. Behalve in geval van overlijden of lichamelijk letsel, is de aansprakelijkheid van Lampiris beperkt tot de gratis vervanging van het geleverde onderhoud.

9.2 Indien er reserveonderdelen of andere artikelen zijn geleverd, worden die door de fabrikant gegarandeerd in overeenstemming met de wettelijke conformiteitsgarantie. ALGEMENE VOORWAARDEN LAMPIRIS TECH (ENA) (V20171211)

9.3 De Klant aanvaardt de volledige aansprakelijkheid ten aanzien van derden, en in het bijzonder de buren, voor schade die het onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van de werken, waarbij Lampiris geen enkele fout treft. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor defecten tijdens of na onze interventie, die ontstaan omdat de installatie waarop het onderhoud wordt uitgevoerd of de onderdelen daarvan verouderd zijn. De demontage van apparaten valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant.

9.4 Wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor (1) het gebruik van chemische producten voor het ontstoppen van leidingen en (2) om het even welke werkingsproblemen na de afsluiting van het water en (3) beschadigingen van de dragende elementen die tijdens de werken worden vastgesteld. In dit geval zal er een supplement in rekening worden gebracht voor de bijkomende werken.

10. Correspondentie en communicatie

10.1 Onder voorbehoud van wat is bepaald in 10.2 wordt alle correspondentie verzonden naar het door de Klant opgegeven adres, of bij gebrek daaraan, naar de woonplaats van de klant. Dat adres kan worden gewijzigd op schriftelijk verzoek van de Klant.

10.2 Indien u een Overeenkomst online afsluit of ervoor kiest om de informatie aangaande uw contract met Lampiris Tech via e-mail te ontvangen, verklaart u zich akkoord met het feit dat Lampiris Tech alle bericht aangaande uw contract in de mate van het mogelijke, via e-mail verstuurd. Deze correspondentie wordt dan niet langer per post verstuurd. De correspondentie wordt dan geldig verzonden naar het laatst opgegeven e-mail adres.

10.3 Lampiris en de Klant doen uitdrukkelijk afstand van elk recht de geldigheid of het bewijs van een per e-mail verstuurde factuur en/of berichten aan te vechten louter op grond dat ze per e-mail verstuurd zijn. Lampiris en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat facturen en herinneringen in bovenstaand geval niet meer per post worden verstuurd en dat de elektronische factuur de enige officiële factuur is. U zal zelf instaan voor het bewaren en opslaan van uw facturen. Lampiris kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel verlies van het e-mail bericht of voor een laattijdige uitvoering. U zal Lampiris onmiddellijk op de hoogte brengen van enige wijziging van uw e-mailadres via het versturen van een e-mail naar het e-mail adres: [email protected]. Lampiris is niet verplicht onbestelde correspondentie te bewaren.

11. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

11.1 Tijdens de inschrijving op het Aanbod dient de Klant zijn persoonlijke gegevens te bezorgen aan Lampiris. Hij dient deze gegevens up-to-date te houden tijdens de volledige duur van de Overeenkomst. Als zijn persoonlijke gegevens veranderen, bijvoorbeeld zijn bankgegevens of zijn adres, dan dient de Klant Lampiris daarvan op de hoogte te brengen.

11.2 De Klant stemt ermee in dat de door hem verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: de uitvoering van het Contract, de facturering en de levering van de door de Klant gevraagde producten of diensten en de uitvoering van de wettelijke verplichtingen waaraan Lampiris zich als leverancier moet houden.

11.3 Deze gegevens kunnen eveneens worden verwerkt voor commerciële doeleinden, voor reclame of prospectiedoeleinden en om de Klant te informeren over onze producten en diensten, of over ondernemingen die contractuele banden hebben met Lampiris en hun producten of diensten. Deze gegevens kunnen door Lampiris worden doorgegeven aan bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met Lampiris of waarop Lampiris een beroep doet met het oog op de uitvoering van haar verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst: deze ondernemingen kunnen ondernemingen zijn die rechtstreeks verbonden zijn met Lampiris zoals dient verstaan te worden in artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, call centers, commerciële tussenpersonen, bevoegde overheidsinstanties en andere partners. Hun toegang tot de persoonsgegevens is uitsluitend beperkt tot de nodige gegevens in het uitvoeren van hun opdracht.

11.4 Krachtens de wet van 8 december 1992 en op basis van de Algemene Verordening Gegevens bescherming van 14 april 2016 die in werking zal treden op 25 mei 2018 heeft de Klant het recht om zijn persoonlijke gegevens in de administratie van Lampiris rechtstreeks te raadplegen en te corrigeren of zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Hij kan dit recht op ieder moment uitoefenen door een eenvoudig schriftelijk verzoek naar Lampiris te sturen op het volgende adres: Lampiris Tech - Rue Saint-Laurent 54 - 4000 Luik.

11.5 Bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, wordt een openbaar register bijgehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. Indien u meer informatie wenst over de manier waarop Lampiris persoonsgegevens verwerkt, kunt u dit register raadplegen.

12. Aansprakelijkheid en Garantie

12.1 De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing, onverminderd dwingend wettelijke bepalingen die er voorrang op hebben.

12.2 Lampiris kan alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van niet-uitvoering van de prestaties van het Contract (behalve in geval van overmacht), of in geval van een zware of opzettelijke fout.

12.3 Behalve in geval van overlijden of lichamelijk letsel, is de aansprakelijkheid van Lampiris beperkt tot de gratis vervanging van het geleverde onderhoud.

12.4 De aansprakelijkheid van Lampiris tegenover de Klant als gevolg van een tekortkoming kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling voor onrechtstreekse schade van financiële, commerciële of andere aard.

12.5 Onder onrechtstreekse schade wordt onder meer verstaan: winstderving, tijdverlies, inkomensverlies, verlies van gegevens, …

12.6 Overmacht is elke onvoorzienbare gebeurtenis die aan de redelijke controle van een partij ontsnapt en de uitvoering van zijn verbintenissen redelijkerwijze onmogelijk maakt of ernstig belemmert. Als overmacht wordt beschouwd, maar is hiertoe niet beperkt: - oorlog, oproer, terrorisme, een externe staking,…; - al dan niet aangekondigde onderbreking van de elektrische stroom, telefoon,…; - en andere televerbindingen, alsook de buiten werking stelling van het computernetwerk veroorzaakt door factoren buiten de onmiddellijke controle van Lampiris; - maatregelen getroffen door Belgische of buitenlandse overheden; - brand, overstroming, aardbeving, storm en andere natuurrampen en kernrampen; - het niet-nakomen door derden van verplichtingen die zij tegenover Lampiris op zich hebben genomen, om redenen onafhankelijk van hun wil.

12.7 Wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor (1) het gebruik van chemische producten voor het ontstoppen van leidingen en (2) om het even welke werkingsproblemen na de afsluiting van het water en (3) beschadigingen van de dragende elementen die tijdens de werken worden vastgesteld. In dit geval zal er een supplement in rekening worden gebracht voor de bijkomende werken.

12.8 Het is uw verantwoordelijkheid om het onderhoud van uw installatie binnen de wettelijke termijnen te laten uitvoeren. Lampiris garandeert enkel dat vanaf de uitvoering van het 1ste onderhoud overeenkomstig dit Contract de daaropvolgende onderhouden steeds ingepland worden binnen de toepasselijke onderhoudsperiode.

12.9 De Klant aanvaardt de volledige aansprakelijkheid ten aanzien van derden, en in het bijzonder de buren, voor schade die het onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van de werken, waarbij ons geen enkele fout treft. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor defecten tijdens of na onze interventie, die ontstaan omdat de installatie waarop het onderhoud wordt uitgevoerd of de onderdelen daarvan verouderd zijn. De demontage van apparaten valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant.

12.10 Indien er reserveonderdelen of andere artikelen zijn geleverd, worden die door de fabrikant gegarandeerd in overeenstemming met de wettelijke conformiteitsgarantie.

13. Overdracht

Lampiris heeft het recht om het Contract over te dragen aan een andere persoon, op voorwaarde dat deze persoon de wettelijke bepalingen naleeft en over de vereiste toelatingen beschikt, en voor zover de voorwaarden die in dit Contract zijn beschreven tijdens de volledige duur van de overeenkomst behouden blijven.

14. Klachtentevredenheid

Indien u een Klacht heeft met betrekking tot de uitvoering van deze Overeenkomst, dient u een klacht neer te leggen via het klachtenformulier dat u terugvindt op onze site : https://www.lampiris.be/nl/verwarming/contact

15. Herroepingsrecht

De Klant heeft als consument het recht om dit Contract te herroepen gedurende een termijn van veertien (14) dagen na de datum waarop het Contract werd gesloten, zonder enige schadevergoeding of opgaaf van redenen. U dient hiervoor een aangetekende brief te versturen op het volgende adres : Lampiris Tech NV, Rue Saint-Laurent 54 te 4000 Luik.

16. Overige bepalingen

16.1 Indien Lampiris u de mogelijkheid geeft om het Contract en/of de interventiefiche te ondertekenen door gebruik te maken van een digitale handtekening, aangebracht op een tablet met behulp van uw vinger, dan vormt het feit dat u daarvan gebruik maakt een geldig bewijs voor het aangaan van het Contract.

16.2 De ongeldigheid van een deel van dit Contract doet geenszins afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen of het afdwingbare karakter ervan.

16.3 Indien LAMPIRIS niet eist dat een of meer bepalingen van het Contract worden nageleefd, betekent dit niet dat LAMPIRIS afstand doet van deze bepaling(en) en houdt dit niet in dat de rechten of plichten die in de betreffende bepaling(en) zijn opgenomen, worden beperkt.

16.4 Het Contract is onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van Luik. Residentiële Klanten hebben niettemin het recht om het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank van hun woonplaats.

 

V1.2017-12-11 (toepasbaar vanaf 11 december 2017)