Privacybeleid

Inleiding

1.1 Lampiris respecteert uw privacy. We doen er dan ook alles aan om het vertrouwelijke karakter
van uw persoonsgegevens te beschermen. Om u hierover optimaal te informeren hebben we
deze Privacy Policy opgesteld. In dit gedetailleerde document beschrijven we hoe Lampiris
informatie verzamelt bij bezoeken aan onze website en bij inschrijvingen, bestellingen,
informatieaanvragen en diensten op onze site of via enig ander elektronisch
communicatiemiddel. Dit alles zowel in het kader van het contract dat Lampiris heeft gesloten
met een klant (hierna de 'Klant'), als voor de toegang en/of inschrijving van personen die nog
geen contract hebben gesloten met Lampiris (hierna de 'Gebruiker').
1.2 Lampiris stelt alles in het werk om u de best mogelijke dienstverlening te bieden. Hiertoe
verzamelen we bepaalde persoonsgegevens, onder meer om uw 'klantenaccount' aan te maken
en te beheren, en voor alle diensten die Lampiris verstrekt in het kader van onze contractuele
verplichtingen (hierna 'Webdiensten'). Bij deze gegevensverzameling verbindt Lampiris zich
ertoe om uw gegevens op vertrouwelijke wijze te verwerken, in overeenstemming met de
geldende wettelijke bepalingen.
1.3 De Webdiensten omvatten de terbeschikkingstelling door Lampiris:
a) van een openbare website en een specifieke website voor zijn klanten;
b) van een persoonlijke 'klantenaccount' die kan worden geraadpleegd via de 'My Lampirisinterface'
op de website www.lampiris.be en waarmee bestaande klanten op elk moment
toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens die door Lampiris worden verzameld, en/of
deze gegevens kunnen wijzigen, maar waarmee ze ook aangepaste promotieaanbiedingen
kunnen ontvangen, evenals nieuwsbrieven en nuttige informatie voor een optimaal en
eenvoudig beheer van hun energieleveringscontract;
c) elektronische communicatiemiddelen: chat, verzending van nieuwsbrieven enz.

2. Algemeen

2.1 Wanneer u zich inschrijft voor de Webdiensten aangeboden door Lampiris en/of wanneer u ze
raadpleegt en/of gebruikt, worden er door Lampiris persoonlijke gegevens over u verzameld
en verwerkt.
Deze gegevens worden verzameld wanneer u via de website www.lampiris.be inschrijft op de
Webdiensten en/of de Webdiensten raadpleegt, en tijdens elk bezoek daarna.
Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens heeft Lampiris een registratie
aangevraagd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
geregistreerd onder nummer [003017688].
De verantwoordelijke bij Lampiris voor de gegevensverwerking is dhr. Jean-Christophe Cipolla.
U kunt als volgt met hem contact opnemen: E-mail: jean-christophe.cipolla@lampiris.be
2.2 Door u in te schrijven voor de Webdiensten, ze te raadplegen of te gebruiken geeft u Lampiris
de uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de
Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en
binnen de limieten die door deze Privacy Policy worden vastgesteld.

3. Aard van de verwerkte gegevens en doelstellingen van de gegevensverwerking, klantenaccount,

verantwoordelijkheid

3.1 Aard van de verwerkte persoonsgegevens
De door Lampiris verwerkte gegevens zijn:
• de informatie die automatisch wordt verzameld telkens wanneer een Gebruiker
de website raadpleegt:
-het IP-adres dat u werd toegewezen bij uw verbinding;
-de datum en het tijdstip waarop u op de website aanwezig was;
-de geraadpleegde pagina's;
-het type browser dat u gebruikt;
-het platform en/of besturingssysteem op uw toestel (computer, tablet,
smartphone …);
-de zoekmotor en sleutelwoorden die u gebruikt hebt om de site te vinden.
 
• de namen, de voornamen, de geboortedatum, de taal, het adres, het e-mailadres,
de contactgegevens en het beroep verzameld tijdens de inschrijving op de
Webdiensten en/of tijdens de raadpleging en/of het gebruik ervan, volgens de
voorwaarden die meer specifiek zijn beschreven in artikel 2.1 en 3.2;
• informatie die tussen Lampiris en uzelf kan worden uitgewisseld, in het
bijzonder via e-mail, in het kader van de levering van de Webdiensten;
• de E.A.N.-code (European Article Numbering) die een leveringspunt voor gas
of elektriciteit identificeert, de bankgegevens die worden verzameld tijdens
online betalingstransacties voor de uitvoering van deze transacties en de
terugbetalingstransacties vermeld in artikel 7. van de Algemene
verkoopvoorwaarden [/sites/lampiris.be/files/cgv-a4-
nl-1p-2013-bd.pdf]. Tijdens deze transacties worden de details van uw
kredietkaart beschermd door het encryptieprotocol SSL.
• Lampiris sluit niet uit dat telefoongesprekken tussen Klanten of Gebruikers en
het personeel van Lampiris kunnen worden opgenomen voor
opleidingsdoeleinden, kwaliteitsbewaking of als bewijs voor commerciële
transacties.
De verzamelde persoonsgegevens en/of de gegevens die u meedeelt, worden
geregistreerd in een bestand dat wordt gecontroleerd en dat op elk moment onder de
verantwoordelijkheid van Lampiris valt.
3.2 Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Lampiris verzameld en verwerkt wanneer u zich inschrijft
voor de Webdiensten die Lampiris aanbiedt en/of wanneer u deze raadpleegt en/of gebruikt.
De verstrekking van deze gegevens is onmisbaar om bepaalde diensten te kunnen benutten,
voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract dat u hebt
gesloten of voor het gebruik van bepaalde Webdiensten, zoals:
Klantenaccount
Om u in te schrijven op producten of diensten die Lampiris aanbiedt, of om deze producten of
diensten te gebruiken, inclusief de Webdiensten, moet u eerst een 'klantenaccount' maken en
aan Lampiris persoonsgegevens verstrekken.
Deze gegevens worden door Lampiris verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Voor de levering van de door Lampiris aangeboden producten en diensten, inclusief de
Webdiensten, en voor de uitgifte en de eventuele inning van de facturen.
• Om de Klant te informeren over de producten en diensten die door Lampiris worden
aangeboden.
• Voor reclame- en marketingdoeleinden, waaronder de verzending van de nieuwsbrief
per post of e-mail.
• Om promotieaanbiedingen en wedstrijdaanbiedingen bekend te maken.
• Voor de uitvoering van tevredenheidsenquêtes en marktstudies.
Cookies
Cookies zijn tekstbestanden die door een webserver op de harde schijf van een computer
worden geplaatst. Cookies worden ook gebruikt om permanente of tijdelijke informatie over u
op te slaan, bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, uw taalkeuze ... Die informatie kan dan bij een
volgend bezoek aan dezelfde website opnieuw worden opgehaald. Cookies kunnen alleen
worden gelezen door de website die ze heeft gecreëerd.
Lampiris ziet erop toe dat deze cookies vooraf worden geaccepteerd. Als een klant cookies
weigert, heeft dat alleen tot gevolg dat de klant geen gebruik kan maken van de daaraan
gekoppelde functies, hetgeen de klant aanvaardt.
Lampiris maakt gebruik van de volgende cookies:
• Strikt noodzakelijke cookies: dankzij deze cookies kunnen bezoekers de website
bereiken en de verschillende onderdelen ervan raadplegen, de functies van de website
gebruiken en de beveiligde en geregistreerde delen van de website raadplegen. Als het
gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kunnen bepaalde delen van de website
niet langer op de juiste manier worden gebruikt of ten volle worden benut. Door het
verkeer op de website te bestuderen kunnen we onze site verder verbeteren en het
gebruik ervan efficiënter maken.
• Performancecookies: deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop
Klanten en Gebruikers de website bezoeken, stellen vast welke delen van onze website
het vaakst worden bezocht en hoelang, maar worden ook gebruikt om het gebruik van
de website te analyseren en te optimaliseren. 
• Reclamecookies: deze cookies worden op de website geplaatst om relevante
persoonlijke reclame weer te geven, om vast te stellen hoe vaak elke reclame wordt
weergegeven, om de doeltreffendheid van gerichte promotiecampagnes te meten en om
het bezoek te onthouden.
• Functionele cookies en cookies waarmee voorkeursinstellingen worden
opgeslagen: dankzij deze cookies kan Lampiris permanente of tijdelijke informatie
over u opslaan, zoals uw gebruikersnaam, uw taalkeuze ... Die informatie kan dan bij
een volgend bezoek aan dezelfde website opnieuw worden opgehaald om het
gebruiksgemak van de website te bevorderen en om bezoekers relevantere en
persoonlijke commerciële informatie te kunnen presenteren.
Dankzij deze functionele cookies biedt Lampiris bestaande Klanten via de website
www.lampiris.be en de daaraan gekoppelde Webdiensten directe toegang tot een
specifieke webinterface voor bestaande Klanten enerzijds, en tot de 'klantenaccount'
van bestaande Klanten anderzijds.
Deze functies zorgen ervoor dat bestaande Klanten bij hun bezoek aan de website geen
omweg hoeven te maken langs de startpagina van de website, die bedoeld is voor
Gebruikers die nog geen Klant zijn. Bovendien bieden deze cookies toegang tot een
'klantenaccount' zonder dat bestaande Klanten een volledig identificatieproces moeten
doorlopen. De gebruikersnaam van de bestaande Klant is opgeslagen in een vooraf
geaccepteerde cookie, en de Klant hoeft alleen zijn wachtwoord in te voeren.
U kunt vervolgens eenvoudig bepaalde read-onlygegevens raadplegen, zoals uw adres,
uw bankgegevens, uw verbruiksniveau, uw e-mailadres, uw laatste factuur enz.
Andere functies, zoals de aanpassing van persoonsgegevens, in het verleden uitgegeven
facturen, de EAN-code ... zijn echter niet toegankelijk via een voorafgaande
identificatie alleen. Om deze functies te raadplegen moet u uw gebruikersnaam en
wachtwoord opnieuw invoeren, zodat we u het hoogste niveau van veiligheid en
vertrouwelijkheid kunnen garanderen.
Hyperlinks
Lampiris biedt zijn bestaande Klanten bovendien direct en eenvoudig toegang tot hun
'klantenaccount' bij de verzending van nieuwsbrieven, elektronische facturen of reclamemails.
Dat gebeurt via een hyperlink die aan bestaande Klanten wordt meegedeeld in het e-mailbericht
verzonden naar het e-mailadres dat ze aan Lampiris hebben meegedeeld toen ze hun
klantenaccount hebben aangemaakt.
Deze hyperlinks hebben dezelfde functie als de hierboven beschreven functionele cookies.
Voor personen met een Google-account kunnen de e-mailadressen op Google worden gebruikt met het oog op publicitaire doeleinden.

4 Recht op toegang, correctie en verzet

4.1 U hebt het recht om Lampiris op elk moment en zonder kosten te verzoeken om toegang tot
uw door Lampiris verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht
om te vragen dat onjuiste of onvolledige informatie wordt bijgewerkt of gecorrigeerd.
U hebt het recht om u om geldige redenen te verzetten tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens, voor zover dat dit de uitvoering van de verplichtingen van Lampiris
niet moeilijker maakt.
U kunt zich in ieder geval op elk moment verzetten tegen de toekomstige verwerking
van uw persoonsgegevens door Lampiris voor marketing- of reclamedoeleinden of voor
de deelname aan wedstrijden.
De persoonsgegevens worden verwijderd indien u uw inschrijving beëindigt of uiterlijk
na het verstrijken van een periode van tien jaar vanaf de datum van uw laatste factuur.
4.2 U kunt de in artikel 4.1 beschreven rechten uitoefenen door contact op te nemen met
Lampiris volgens de gegevens vermeld in artikel 2.2.

5 Verantwoordelijkheid van de Klant

U verbindt zich ertoe geen andere accounts aan te maken of te gebruiken dan de account
die u eerst hebt aangemaakt, ongeacht of dat onder uw eigen identiteit is of onder die
van een derde. Indien u een nieuwe account zou aanmaken of gebruiken, onder uw eigen
identiteit of die van een derde, zonder dat u daarvoor de toestemming van Lampiris hebt
gevraagd en gekregen, kan dit leiden tot de onmiddellijke schorsing van uw accounts en
alle daarmee verbonden diensten.
U stemt ermee in de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot
uw onlineaccount, geheim te houden, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk door deze
Privacy Policy worden voorzien.
U bent overigens als enige verantwoordelijk voor uw klantenaccount en de gevolgen van
het gebruik ervan, evenals voor alle informatie die u aan Lampiris meedeelt. Lampiris
kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat omdat de Klant
onjuiste, onvolledige of frauduleuze informatie heeft meegedeeld.

6 Veiligheid en vertrouwelijk karakter

6.1. Lampiris levert alle redelijke inspanningen om het vertrouwelijke karakter en de
veiligheid van de door het bedrijf verwerkte persoonsgegevens te garanderen.
Zo kan de klantenaccount direct worden geraadpleegd via volledig beveiligde cookies die
u vooraf hebt geaccepteerd.
Ook stelt Lampiris bestaande Klanten een gewaarborgde beveiligde directe toegang ter
beschikking via een hyperlink die specifiek naar u zal worden verzonden via
nieuwsbrieven en uw elektronische facturen. Deze hyperlink wordt uitsluitend verstuurd
naar het e-mailadres dat u vooraf hebt meegedeeld.
Als u gebruikmaakt van deze directe toegang, stemt u ermee in dat deze
veiligheidsmaatregelen toereikend zijn.
6.2. Deze gegevens zullen, behalve aan partners van Lampiris, niet aan derden worden
overgedragen, tenzij:
• dat nodig blijkt voor de levering van de Webdiensten, inclusief de uitvoering van het
contract;
• u met een dergelijke overdracht hebt ingestemd;
• deze overdracht wordt vereist door een bevoegde gerechtelijke of administratieve
instantie.
6.3. U stemt er bovendien mee in dat de verzamelde persoonsgegevens worden meegedeeld
aan de dochterondernemingen en/of partners van Lampiris, met name indien u er via de 
website van Lampiris voor gekozen hebt om een beroep te doen op de diensten van deze
partners.
6.4. U verklaart ten slotte te weten en stemt ermee in dat deze externe bedrijven occasioneel
bepaalde gegevens behandelen in het kader van technische prestaties die noodzakelijk
zijn voor de levering van de Webdiensten of die bedoeld zijn voor een goede werking en
het bijwerken van de website, de mobiele app of meer in het algemeen de
informatiemiddelen van Lampiris.
De persoonsgegevens kunnen dus worden meegedeeld aan tussenpersonen en financiële
instellingen die betrokken zijn bij de online betalingstransacties voor de producten of
diensten die door Lampiris worden aangeboden.

7 Aanwerving en human resources

Indien u solliciteert voor een vacature gepubliceerd op onze website, kunt u gevraagd
worden om persoonlijke gegevens te verschaffen. Het betreft meer in het bijzonder uw
naam en uw gegevens (e-mailadres, adres en telefoonnummer). Afhankelijk van de aard
van de vacature kunnen wij u eveneens vragen stellen over uw voorkeuren, uw
beroepservaring, het niveau van uw studies, uw kwalificaties, uw loon, uw
verwachtingen, uw persoonlijkheid en u om referenties vragen, inlichtingen over uw
opleiding en andere informatie die in uw cv is vermeld.
De informatie over uw gezondheid en/of over uw gerechtelijk of strafrechtelijk
verleden wordt verwerkt met inachtneming van de door de wet opgelegde beperkingen,
en alleen indien de informatie belangrijk is voor uw kandidatuur. Als u aan Lampiris
informatie meedeelt over derden, dan gaat Lampiris uit van het principe dat de
betreffende derde persoon u daarvoor de toestemming heeft gegeven en aanvaardt dat
Lampiris zijn persoonsgegevens op dezelfde manier verzamelt, verwerkt en verspreidt
als de uwe. Afhankelijk van de vacature is het mogelijk dat Lampiris opnieuw contact
opneemt met kandidaten die al bij Lampiris hebben gesolliciteerd of die al voor Lampiris
hebben gewerkt.
U geeft Lampiris de toestemming om contact op te nemen met bedrijven of personen
die u als referentie hebt opgegeven, en om uw persoonsgegevens te verzamelen, te
verwerken, over te dragen en te gebruiken, inclusief gevoelige informatie, voor de
hierboven beschreven doeleinden, gedurende de periode die noodzakelijk is voor de
uitvoering van de hierboven beschreven taak.

8 Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 hebt u het recht om aanvullende
informatie aan te vragen bij de COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE
PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
Lampiris is er geregistreerd onder het erkenningsnummer 003017688, en heeft zijn dossiers bij
deze commissie geregistreerd onder het nummer [003017688].