Overslaan en naar de inhoud gaan

conditions générales lampiris tech

Artikel 1 - Definities en toepassingsgebied

1.1 Definities

In de Algemene voorwaarden of in de Overeenkomst dient te worden verstaan onder:

1. Leveringsadres: het adres van het leveringspunt. 2. Leveringspunt: de fysieke plaats van het punt

waar de aansluiting op het distributienet zich bevindt zoals omschreven in het Technisch reglement en

de Leveringsovereenkomst, geïdentificeerd aan de hand van een uniek EAN-nummer. 3. Afsluiting van

een overeenkomst bij een andere leverancier: schrapping van Lampiris als leverancier van aardgas en/

of elektriciteit voor een bepaald leveringspunt in het toegangsregister. 4. Algemene voorwaarden: deze

Algemene voorwaarden. 5. Lampiris: Lampiris nv ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen

onder het nummer 0859.655.570 en heeft haar maatschappelijke zetel te rue Saint-Laurent 54 4000

Luik. 6. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt uit doeleinden buiten het kader van een

commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een vrij beroep (in overeenstemming met de definitie

van ‘consument’ in het Wetboek van economisch recht). 7. Klant: elke natuurlijke persoon die elektriciteit

of aardgas afneemt van Lampiris, voor niet-professionele doeleinden. 8. Residentiële consument of

Residentiële klant: elke fysieke persoon die elektriciteit en/of aardgas verbruikt voor niet-professionele

doeleinden, om te voorzien in zijn behoeften of die van de personen die op hetzelfde adres zijn

gedomicilieerd. 9. Overeenkomst: de volledige overeenkomst tussen Lampiris en een Klant. Deze bestaat

uit de Overeenkomst voor de levering van gas en/of elektriciteit ondertekend door de Klant. In geval

van Verkoop op afstand bevat dit de ondertekende bevestiging van het afsluiten van de Overeenkomst

verzonden door Lampiris aan de Klant, alsook de huidige Algemene voorwaarden, eventuele bijzondere

voorwaarden, eventuele bijlagen, en de Tariefkaart, geldend op het ogenblik van de ondertekening

van de Overeenkomst, deze zijn eveneens beschikbaar op de website www.lampiris.be. alsook de

eventuele bijzondere voorwaarden en bepalingen voor aanbiedingen en promoties, die kunnen worden

geraadpleegd op de website van LAMPIRIS (www.lampiris.be). Voor wat betreft het Waalse en het Brusselse

Hoofdstedelijke Gewest, de bijlage openbare dienstverplichtingen energie maakt ook deel uit van de

Overeenkomst. 10. Verkoop of afstand: elke verkoop die resulteert in een overeenkomst afgesloten tussen

Lampiris en een Klant, binnen het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening

op afstand, buiten de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de Klant, waarbij uitsluitend

één of meerdere communicatietechnieken op afstand worden aangewend tot en met het moment waarop

de Overeenkomst is afgesloten. 11. Buiten de onderneming gesloten overeenkomst: een overeenkomst (i)

gesloten op het Leveringsadres van de Klant of op salons, beurzen en tentoonstellingen, of (ii) waarvoor een

aanbod werd gedaan onder dezelfde omstandigheden, of (iii) onmiddellijk gesloten nadat de consument

persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de gebruikelijke activiteitenlocatie van

Lampiris is, of (iv) gesloten tijdens een excursie die door Lampiris is georganiseerd met als doel of effect

de promotie en de verkoop van goederen of diensten aan de consument. 12. Installatie: het geheel van

leidingen, kabels en toebehoren, schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische toestellen, transformatoren

en motoren dat al dan niet is aangesloten op het Leveringsadres voor het gebruik van energie, te rekenen

vanaf de Meetinrichting of een daarmee door de Netbeheerder en de Klant gelijk te stellen plaats van

afname. 13. Levering: de levering op het net van de met de Klant overeengekomen hoeveelheid elektriciteit

en/of aardgas door Lampiris, met uitsluiting van het transport en de distributie die onder de verantwoordelijkheid

van de Netbeheerders vallen. 14. Meetinrichtingen: het geheel van toestellen bestemd voor de

meting van de hoeveelheid elektriciteit of aardgas die wordt afgenomen op het Leveringspunt, met onder

meer de meters, meetapparaten en telecommunicatietoestellen. 15. Netbeheerder: de beheerder(s) van

het distributie- en/of transportnet voor elektriciteit en aardgas. 16. Dag: kalenderdag. 17. Werkdagen:

alle dagen met uitzondering van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen. 18. Persoonsgegevens:

alle persoonsgegevens in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije

verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) 19. Tariefkaart: het geheel van

tariefvoorwaarden die van toepassing zijn op de Levering aan de Klant.

De begrippen die niet zijn gedefinieerd in deze Leveringsovereenkomst hebben de betekenis die werd

vastgelegd in de toepasselijke reglementering.

1.2 Toepassingsgebied van de Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de Leveringspunten op Belgisch grondgebied, voor

de levering van elektriciteit en aardgas en/of aanverwante producten of diensten aan Consumenten.

Artikel 2 – Afsluiting en uitvoering van de Overeenkomst

2.1 De toepassing van deze Algemene voorwaarden is een doorslaggevende bepaling voor de instemming

van Lampiris. Door te ondertekenen, accepteert de Klant het geheel van de Overeenkomst en dus ook het

geheel van de Algemene voorwaarden eventuele Bijzondere voorwaarden en de Tariefkaart, erkent hij er

perfect kennis van te hebben genomen en af te zien van de toepassing van enig ander contradictoir bericht,

akkoord of document.

2.2 De Overeenkomst wordt gesloten op de dag dat Lampiris een bevestiging van de Overeenkomst

verstuurt aan de Klant.

2.3 In geval van een Verkoop op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de onderneming hebben

zowel de Consument als Lampiris het recht om hier binnen de veertien (14) werkdagen vanaf de sluiting

van de Overeenkomst afstand van te doen, onverminderd de openbare dienstverplichtingen waartoe

Lampiris gehouden is. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Klant Lampiris op de hoogte te

brengen van zijn beslissing, en dit bij voorkeur via het specifieke herroepingsformulier dat beschikbaar is

op de website van Lampiris. Hij kan zijn beslissing niettemin ook op een andere manier kenbaar maken,

op voorwaarde dat hieruit ondubbelzinnig blijkt dat hij heeft besloten om de Overeenkomst te herroepen.

2.4 Niettegenstaande artikel 2.2 en zonder afbreuk te doen aan de geldende reglementering, wordt de

Overeenkomst afgesloten onder twee ontbindende voorwaarden, met name:

I) dat Lampiris de noodzakelijke technische schikkingen kan treffen voor de verandering van gas- of elektriciteitsleverancier;

II) dat de Overeenkomst door Lampiris wordt aanvaard na verificatie van alle hieronder opgesomde nuttige

elementen:

- Het bestaan van een openstaand onbetaald saldo bij Lampiris voor het Leveringspunt.

- De correcte en volledige overdracht van alle gegevens die nodig zijn voor de levering, zoals de gegevens van

de Klant en de EAN-code van het Leveringspunt, alsook de verstrekking door de Klant van alle documenten

die nodig zijn voor de opstelling van de Overeenkomst, zoals een kopie van de identiteitskaart of informatie

over de gezinssamenstelling bij twijfel over het adres of het verwachte volume van de levering.

- Wanneer er ernstige redenen zijn om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de Klant en/of de Klant

niet aantoont dat hij zijn legitieme schulden bij de vorige energieleveranciers heeft betaald (met bijvoorbeeld

een bewijs van tijdige betaling voor de laatste drie facturen bij zijn vorige leverancier), heeft Lampiris het

recht om de Klant te vragen een bankwaarborg voor te leggen of een storting uit te voeren ten belope

van een bedrag gelijk aan drie (3) keer het geschatte maandverbruik (het bedrag van de maandelijkse

voorschotten) aan Lampiris binnen een termijn van dertig (30) dagen na het verzoek. De waarborg kan

door de Klant teruggevraagd worden mits voldaan werd aan de voorwaarden bepaald in artikel 9.

- Lampiris heeft ook het recht om een overeenkomst niet te aanvaarden als de Tariefkaart niet van

toepassing is voor de betrokken Klant en/of het gebied waar het Leveringsadres zich bevindt en/of de

periode waarbinnen de Klant de levering wenst door Lampiris.

- Indien na raadpleging van het toegangsregister blijkt dat een verandering van leverancier niet onmiddellijk

mogelijk is omdat er een andere bewerking hangende is in verband met het Leveringspunt, heeft Lampiris

het recht om de sluiting van de Overeenkomst met een Residentiële klant op te schorten, tot de hangende

bewerking is voltooid en de verandering van leverancier mogelijk is.

Indien het leveringspunt van de Klant zich in het Waalse Gewest bevindt en u verwikkelt bent in een

procedure zoals beschreven in afdeling 3 van Hoofdstuk IV van het Besluit van de Waalse Regering

betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteits- en gasmarkt bij een andere leverancier,

is de Overeenkomst afgesloten bij Lampiris van rechtswege nietig.

In ieder geval zal Lampiris zijn beslissing meedelen aan de Klant of een eventueel verzoek om aanvullende

inlichtingen versturen binnen de dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek van de Klant.

Artikel 3 - Duur en einde van de Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst wordt gesloten voor een duurtijd van één, twee of drie jaar of voor onbepaalde

duur en loopt vanaf de eerste dag van de levering. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden

overeenkomsten gesloten voor een vaste periode van drie jaar.

3.2 De levering start wanneer Lampiris in het toegangsregister van de Netbeheerder is geregistreerd als

leverancier voor de in de Overeenkomst bepaalde aansluitingspunten.

In het geval van een Verkoop op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de onderneming, kan de

levering pas beginnen na het verstrijken van de herroepingstermijn zoals bedoeld in artikel 2.3, behoudens

een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van de Klant op een duurzame drager.

In het geval van verandering van leverancier, kan het begin van de Levering nooit eerder vallen dan:

- hetzij dertig (30) dagen na de laatste dag van de kalendermaand waarin de volledig ingevulde

leveringsaanvraag werd ontvangen, indien de aanvraag werd ontvangen tussen de 1e en de 15e dag

van deze maand;

- hetzij zestig (60) dagen na de laatste dag van de kalendermaand waarin de volledig ingevulde

leveringsaanvraag werd ontvangen, indien de aanvraag werd ontvangen tussen de 16e en de laatste

dag van deze maand.

De levering van energie kan sowieso maar aanvangen op voorwaarde dat:

- Lampiris in het toegangsregister van de Netbeheerder is geregistreerd als leverancier voor het

Leveringspunt;

- de aansluiting al is aangesloten op het distributienet en niet buiten dienst is gesteld;

- in het geval van een nieuwe aansluiting of een afgesloten aansluiting, de opening van de meters werd

uitgevoerd door de Netbeheerder.

3.3 Op het einde van deze periode wordt de Overeenkomst voor opeenvolgende looptijden van één (1) jaar

stilzwijgend verlengd volgens de procedure bepaald in artikel 5.5 van deze Algemene voorwaarden, tenzij

de Klant afziet van een verlenging door een opzegging overeenkomstig artikel 3.4.

3.4 Onverminderd artikel 3.1. kan de Klant de Overeenkomst steeds opzeggen met een voorafgaande

opzeggingstermijn van één (1) maand. In geval van een leverancierswissel volstaat het bericht van de

Netbeheerder als opzegging. In geval van een beëindiging zonder bericht van de Netbeheerder kan de

Klant de Overeenkomst enkel beëindigen per aangetekend schrijven aan Lampiris.

3.5 Indien een Klant, na zijn wens om de Overeenkomst op te zeggen bekend te hebben gemaakt,

elektriciteit en/of aardgas blijft verbruiken zonder dat een overeenkomst bij een andere leverancier is

afgesloten, wordt de levering voortgezet onder dezelfde contractuele voorwaarden als vóór het bericht

van de Klant.

3.6 Indien aan deze Overeenkomst een einde komt zonder dat Lampiris vooraf een bericht van de

Netbeheerder of de Klant heeft ontvangen over de voorgenomen leverancierswissel en de Overeenkomst

dus voortijdig wordt verbroken, heeft Lampiris het recht om het Leveringspunt af te sluiten op kosten van

de Klant, en eventuele andere geleden schade op hem te verhalen.

3.7 Onverminderd artikel 3.1 kan Lampiris een Overeenkomst van onbepaalde duur op elk moment

opzeggen, met een voorafgaande opzeggingstermijn van zestig (60) dagen.

3.8 Indien de Klant wordt overgedragen aan de Netbeheerder als Beschermde klant in de gewestelijke

betekenis, wordt de huidige Overeenkomst automatisch opgezegd zonder opzeggingskosten of

-vergoeding.

Artikel 4 - Machtiging

De Klant machtigt Lampiris om alle handelingen die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst

te stellen of te laten stellen met het oog op de verandering van leverancier, de nettoegang, de Levering en

het opvragen van alle gegevens, inclusief historische verbruiksgegevens, bij de Netbeheerders. Lampiris

zal het recht hebben om de gezinssamenstelling van de Klant of enige andere informatie op te vragen die

nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst of voor het nakomen van haar wettelijke verplichtingen

als leverancier. Indien deze bewerkingen ertoe leiden dat er kosten worden gefactureerd aan Lampiris,

zullen deze zonder vermeerdering worden doorgerekend aan de Klant volgens de factureringsmodaliteiten

in artikel 7.5 tot 7.12.

Artikel 5 - Prijs

5.1 De Klant is de energieprijs verschuldigd die Lampiris heeft vastgesteld op basis van de Tariefkaart, die

van toepassing is op het ogenblik van de afsluiting van de Overeenkomst.

5.2 De volgende kosten worden direct aan de Klant doorgerekend: - heffingen, taksen, retributies,

toeslagen, belastingen, vergoedingen en andere eventuele kosten die door de bevoegde regelgevende

overheid of instantie worden opgelegd;

- de kosten voor het transport, de distributie en de huur van de meters, de kosten voor de aansluiting

of sluiting van het Leveringspunt, eventuele bijkomende netwerkdiensten, het reactief vermogen en het

piekvermogen opgelegd door de Netbeheerder;

- de kosten die verband houden met de wettelijke verplichting om groenestroomcertificaten, groenewarmtecertificaten,

warmtekrachtcertificaten en/of soortgelijke certificaten te genereren in het kader van de

ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de wettelijke verplichtingen inzake milieu.

Deze kosten kunnen met terugwerkende kracht worden aangerekend, indien dit eveneens van toepassing

is voor Lampiris.

5.3 Lampiris zal op transparante wijze de prestaties factureren die de Netbeheerder uitvoert voor de Klant

en rechtstreeks aan Lampiris factureert op haar vraag, op vraag van de Klant, of op vraag van Lampiris na

een fout of nalatigheid van de Klant. In dat geval behoudt Lampiris zich het recht voor om bovenop deze

kosten administratieve kosten aan te rekenen.

5.4 Lampiris kan de Tariefkaart wijzigen mits inachtneming van de bepalingen van art. 14.1. In dat geval zal

de Klant het recht hebben om de Overeenkomst op te zeggen onder de voorwaarden bepaald in art. 14.2.

5.5 Twee (2) maanden voor het verstrijken van de Overeenkomst deelt Lampiris de Klant schriftelijk een

voorstel mee voor nieuwe prijzen en voorwaarden. Dit voorstel is van toepassing bij de vernieuwing van

de Overeenkomst, op voorwaarde dat de Klant het voorstel uitdrukkelijk heeft aanvaard. Bij gebrek aan

een dergelijke uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant, zal Lampiris de prijzen en voorwaarden van haar

goedkoopste gelijkwaardige product op de vervaldatum van de Overeenkomst toepassen. In dat geval

brengt Lampiris de Klant op de hoogte van de nieuwe prijzen en voorwaarden na het verstrijken van de

Overeenkomst.

Artikel 6 - Verplichtingen van de Partijen

6.1 De Klant zal door geen enkele handeling of nalatigheid beletten dat de geleverde hoeveelheid energie

juist kan worden vastgesteld, dan wel een situatie creëren waardoor het normaal functioneren van de

Meetinrichting wordt verhinderd.

6.2 De Klant is verantwoordelijk voor de correcte aansluiting van zijn Installatie op het net op het moment

van de Levering door Lampiris, zoals voorzien door het Technisch reglement. De Klant doet het nodige

opdat al zijn Installaties in goede staat zouden zijn en zouden beantwoorden aan alle technische en

wettelijke eisen.

6.3 De Klant zal Lampiris op de hoogte brengen van elke wijziging van zijn Persoonsgegevens, ongeacht

de aard.

6.4 Het is de taak van de Klant om Lampiris in voorkomend geval in te lichten over zijn statuut van

Beschermde klant of zijn recht op de toepassing van het sociaal tarief, en hiervoor alle vereiste

stavingstukken over te maken binnen de wettelijk voorziene termijnen en modaliteiten. Vanaf het moment

dat het sociaal tarief wordt toegepast zal de Klant genieten van dit specifieke tarief en zullen de bijzondere

voorwaarden gelinkt aan dit tarief op hem toepasselijk zijn.

6.5 De Klant verbindt zich tot de tijdige en volledige betaling van zijn voorschotten, afrekeningen

en slotfactu(u)r(en).

6.6 Lampiris verbindt zich tot de levering van energie aan de Klant in overeenstemming met de bepalingen

van de Overeenkomst en de toepasselijke regionale en federale regelgeving.

6.7. De Klant informeert Lampiris onmiddellijk over elk element waarvan hij kennis heeft en dat de

uitvoering van de Overeenkomst zou kunnen verhinderen, veranderen of bemoeilijken. Het nalaten van

deze verplichting kan leiden tot de voortijdige beëindiging van de Overeenkomst, mits inachtneming van

een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 7 - Facturatie, betaling en opzegging

7.1 Voor de bepaling van de hoeveelheid geleverde energie baseert Lampiris zich op de meetgegevens

en verbruiksprofielen aangeleverd door de Netbeheerder op basis van gegevens zoals opgenomen of

geschat door de Netbeheerder, of verbruiksgegevens aangeleverd door de Klant en gevalideerd door

de Netbeheerder.

7.2 De Klant is voorschotten verschuldigd op de door hem afgenomen elektriciteit en/of aardgas. Lampiris

bepaalt het bedrag van deze voorschotten op basis van het verbruiksprofiel van de Klant zoals vastgesteld

door de Netbeheerder, en brengt de Klant op de hoogte van deze voorschotten voor de effectieve

facturering en bij elke verandering. De Klant kan Lampiris vragen om het bedrag van de voorschotten te

herzien. Lampiris zal een dergelijke vraag gemotiveerd beantwoorden binnen een termijn van maximaal

tien (10) werkdagen.

Indien de gevraagde aanpassing onredelijk is, heeft Lampiris het recht om deze te weigeren, met een

motivering voor de weigering. Lampiris is niet verantwoordelijk voor de waargenomen verschillen tussen

het werkelijke verbruik van de Klant en het geschatte verbruik dat in aanmerking werd genomen voor de

berekening van de voorschotten.

7.3 De betaling van de voorschotten en de afrekeningen gebeurt, naar keuze van de Klant, hetzij door

overschrijving, hetzij door domiciliëring. Indien voor betaling door middel van domiciliëring wordt gekozen,

heeft de Klant op elk ogenblik de mogelijkheid om de betaling van zijn afrekeningsfactuur uit te sluiten via

een eenvoudig voorafgaand en schriftelijk verzoek aan Lampiris.

7.4 De factuur die de Klant van Lampiris ontvangt, moet binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst worden

betaald. Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de facturen en de creditnota’s geacht

drie (3) dagen na hun verzendingsdatum te zijn ontvangen. Indien de Klant ervoor gekozen heeft om

zijn rekeningen te betalen via domiciliëring, zal er eveneens een termijn van vijftien (15) dagen worden

gerespecteerd vooraleer de domiciliëringsopdracht wordt uitgevoerd.

7.5 De facturen worden geacht te zijn aanvaard bij gebrek aan protest binnen de vijftien (15) dagen na hun

ontvangst. Bij wijze van uitzondering zal elke Klant een foutieve factuur kunnen betwisten gedurende twaalf

(12) maanden vanaf de ontvangstdatum van de factuur. Bij een redelijkerwijs gefundeerde betwisting van

een factuur heeft elke Klant het recht om de betaling van het betwiste gedeelte van die factuur op te

schorten, totdat de behandeling van de klacht is afgerond. In geval van een effectieve foutieve facturatie in

het nadeel van de Klant, zullen er op de terug te betalen som ook wettelijke interesten worden aangerekend

vanaf de dag van betaling van het foutief gefactureerde bedrag.

7.6 De laattijdige betaling van een factuur of de niet-naleving van een betalingsplan heeft tot gevolg

dat alle andere facturen met betrekking tot dezelfde energievoorziening, ook al werd daarvoor een

betalingstermijn verleend of een betalingsplan opgesteld, onmiddellijk opeisbaar worden, zonder

voorafgaande ingebrekestelling. Indien op om het even welk ogenblik een of meerdere facturen

vervallen zijn, zal elke betaling die vervolgens wordt verricht door de Klant, worden toegerekend aan de

laatste uitgegeven factuur die nog openstaat.

7.7 Onverminderd de wettelijke bepalingen kan Lampiris administratieve kosten en/of intresten

aanrekenen voor het verzenden van bijkomende facturen, duplicata, herinneringen of ingebrekestellingen,

voor de opmaak van een betalingsplan als gevolg van een laattijdige betaling of wanneer het voorleggen

van een domiciliëring door de bank wordt geweigerd.

De kosten bedragen 7,50 EUR voor het verzenden van een gewone brief en 15,00 EUR voor een

aangetekende verzending. Bij laattijdige betaling van het totaal of een deel van de factuur, of indien

het voorleggen van een domiciliëring wordt geweigerd door de financiële instelling, is de Klant ertoe

gehouden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling of herinnering, verwijlinteresten te betalen vanaf

de opeisbaarheid van de factuur, op elk onbetaald bedrag, tot op de datum van de volledige betaling.

Indien de Klant een Residentiële klant is, past Lampiris hiervoor de wettelijke intrestvoet toe.

Behoudens andersluidende regionale bepalingen inzake schadevergoeding, is de Klant gehouden tot de

betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% op ieder onbetaald bedrag, van rechtswege en

zonder ingebrekestelling, met een minimum van 15,00 EUR en onverminderd het recht van Lampiris om

een vergoeding te eisen voor de werkelijk geleden schade.

7.8 Indien de Klant zijn achterstallige facturen niet betaalt, kan Lampiris de levering stopzetten mits

naleving van de toepasselijke wettelijke procedures.

Behoudens andersluidende regionale bepalingen inzake schadevergoeding, is Lampiris niet aansprakelijk

voor om het even welke schade die voortvloeit uit de stopzetting van de Levering.

7.9 De bepalingen van dit artikel 7 zijn van toepassing op alle facturen van Lampiris, voor de Levering van

producten of diensten door Lampiris of de Netbeheerder.

7.10 Indien de afrekening of de slotfactuur een bedrag vertoont in het voordeel van de Klant, betaalt

Lampiris dit bedrag terug binnen een termijn van vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van

de creditnota, op voorwaarde dat Lampiris met zekerheid het rekeningnummer kent waarop het bedrag

moet worden gestort. Bij gebrek aan andere instructies van de Klant, zal Lampiris het saldo terugstorten

op het rekeningnummer dat de Klant gewoonlijk heeft gebruikt om zijn facturen te betalen. Lampiris

behoudt zich bovendien het recht voor om eventuele tegoeden te compenseren met andere uitstaande

vorderingen/facturen tegenover de Klant, uit hoofde van andere Overeenkomsten met Lampiris voor

dezelfde energievoorziening.

7.11 Indien de Klant recht zou hebben op een vergoeding van Lampiris na een laattijdige terugbetaling,

heeft de Klant recht op de interesten berekend op de verschuldigde bedragen volgens het wettelijke tarief,

te rekenen vanaf de dag na de vervaldatum van de creditnota.

7.12 In geval van een factureringsfout die aan Lampiris kan worden toegeschreven, kan een rechtzetting

van de facturatie plaatsvinden binnen een periode van maximaal twaalf (12) maanden na de betalingsdatum

van de foutieve factuur, tenzij de rechtzetting te wijten is aan een derde partij. In dat geval is de rechtzettingstermijn

van toepassing zoals bepaald in de regelgeving.

Artikel 8 - Overmacht en schorsing van de Levering

8.1 In geval van overmacht worden de verplichtingen onder deze Overeenkomst, behalve de verplichting

tot betaling van een geldsom, geschorst gedurende de periode van de overmacht. Onder overmacht

verstaan wij elke al dan niet onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van onze wil die

een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van onze Overeenkomst, zoals de uitval van het

net, problemen in het transport of de distributie, het niet kunnen verkrijgen van (voldoende) elektriciteit of

aardgas. Deze opsomming is niet limitatief.

8.2 Indien de Overeenkomst gedurende meer dan drie (3) maanden niet kan worden uitgevoerd door

overmacht, hebben beide Partijen het recht om de Leveringsovereenkomst per aangetekende brief te

beëindigen, zonder dat er een schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij.

Artikel 9 - Waarborg

Zowel voor de aanvang als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Lampiris gerechtigd, voor

zover toegelaten door en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, om de storting van een waarborg

of een bankwaarborg te vragen ten belope van drie (3) keer het geschatte maandverbruik (bedrag van

de maandelijkse rekeningen) of, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ten belope van twee (2) keer

het geschatte maandverbruik, indien de solvabiliteit van de Klant in vraag gesteld kan worden op basis

van objectieve criteria. Deze ‘objectieve criteria’ kunnen, zonder hiertoe beperkt te zijn, de volgende

omstandigheden omvatten:

- uw contract werd beëindigd met uw vorige energieleverancier omdat u uw facturen niet tijdig betaalde;

- het niet-naleven door de Klant van de betalingstermijnen voorzien in deze Overeenkomst of een

Betalingsplan.

Indien uw Leveringspunt zich in het Waals gewest bevindt, kunnen wij u geen waarborg vragen tijdens de

uitvoering van het Contract.

Bij gebrek aan de storting van een waarborg of bankwaarborg binnen een termijn van dertig (30) dagen

na het verzoek daartoe, kan Lampiris de Overeenkomst weigeren dan wel ontbinden, mits inachtneming

van de wettelijke regels.

In alle gevallen kan de Klant de waarborg terugvragen van zodra hij gedurende één jaar al zijn facturen

stipt heeft betaald zonder betalingsherinnering en hij bij Lampiris geen openstaande schuld meer heeft.

Artikel 10 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Persoonsgegevens van de Klant worden verzameld en verwerkt door Lampiris in overeenstemming

met ons Privacybeleid, dat geraadpleegd kan worden via de link: https://www.lampiris.be/nl/privacybeleid.

Artikel 11 - Verantwoordelijkheid

11.1 De Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van de energievoorziening en de kwaliteit

van de aangeleverde energie, conform de bepalingen van de wetgeving en de geldende technische

reglementering. Lampiris is hiervoor dus niet verantwoordelijk. In geval van een onderbreking van de

distributie of het transport van elektriciteit en/of aardgas, heeft Lampiris het recht om de levering via de

betrokken transport- of distributienetten te beperken of te onderbreken, zonder ook maar de minste

schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant. De Klant kan zich rechtstreeks richten tot zijn

Netbeheerder in geval van schade als gevolg van een onderbreking, een beperking of een onregelmatigheid

in de energietoevoer.

11.2 Zonder afbreuk te doen aan wat voorafgaat, is de verantwoordelijkheid van Lampiris en de Klant

beperkt tot (i) materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit een zware of intentionele fout of de

niet-uitvoering van iedere hoofdprestatie in deze Overeenkomst en (ii) de dood of lichamelijke letsels

die het gevolg zijn van een handeling of een verzuim. De vergoeding voor directe materiële schade is

per schadegeval en per jaar beperkt tot een bedrag gelijk aan twaalf (12) keer het bedrag vastgesteld

als maandelijks voorschot, zonder dat dit bedrag hoger kan zijn dan het effectief gefactureerde bedrag

gedurende de 12 voorafgaande maanden. Lampiris en de Klant zijn niet verantwoordelijk ten opzichte van

elkaar voor indirecte of gevolgschade, productieverlies, winstderving of inkomstenverlies.

11.3 Elke vraag om schadevergoeding en intresten moet tussen de Partijen onderling schriftelijk worden

meegedeeld binnen de dertig (30) werkdagen, te rekenen vanaf het optreden van de schade of de datum

waarop de schade redelijkerwijze geconstateerd kon worden. Laattijdige aanvragen voor schadevergoeding

en interesten worden niet vergoed.

11.4 Indien de verantwoordelijkheid van Lampiris werd ingeroepen voor verborgen gebreken in de zin van

artikel 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, is deze verantwoordelijkheid uitgesloten indien Lampiris

kan bewijzen dat dit gebrek niet te ontdekken was.

11.5 Dit artikel is van rechtswege van toepassing, behoudens andersluidende regionale wettelijke

bepalingen inzake schadevergoeding. (Voor klanten in Wallonië, zie http://www.indemnisations-energie.be.

Artikel 12 - Overdraagbaarheid

12.1 Lampiris heeft het recht om de Overeenkomst over te dragen aan een andere persoon, voor zover

deze voldoet aan de wettelijke bepalingen betreffende de levering van elektriciteit of aardgas en over

de nodige vergunningen beschikt, en voor zover de in deze Overeenkomst vastgelegde voorwaarden

gehandhaafd blijven voor de duurtijd van de Overeenkomst.

12.2 De Klant kan de Overeenkomst alleen aan een derde overdragen bij verhuizing, en mits aan de

voorwaarden van artikel 13.1 is voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit de overdracht zijn voor rekening

van de Klant.

Artikel 13 - Verhuizing

13.1 Voor elke vraag in verband met zijn verhuis, kan de Klant zich richten tot de klantendienst, waarvan de

gegevens worden vermeld op de facturen. Bij verhuizing moet de Klant: (1) het energieovernamedocument

(hierna EOD genoemd) invullen en bijhouden; (2) Lampiris op de hoogte brengen van zijn nieuwe adres

en (3) ten laatste binnen de dertig (30) dagen na de effectieve verhuizing de laatste meteropnames voor

‘elektriciteit’ en/of ‘aardgas’ meedelen.

Het EOD wordt enkel door de Klant ondertekend indien er geen nieuwe bewoner op het adres intrekt,

en door de Klant en de nieuwe bewoner gezamenlijk indien er wel een nieuwe bewoner intrekt. In geval

van verhuring zal de eigenaar het EOD mede ondertekenen bij gebrek aan een nieuwe huurder. In geval

van betwisting van de referentie-index op het moment van de verhuizing, behoudt Lampiris zich het recht

voor om het volledig ingevulde en ondertekende EOD ter inzage te vragen. Indien het EOD niet ter inzage

wordt voorgelegd, zijn de door de Netbeheerder gevalideerde meterstanden van toepassing. Het EOD is

beschikbaar op de site www.Lampiris.be

.

13.2 Na de verhuizing zal deze Overeenkomst verder uitgevoerd worden voor het nieuwe Leveringspunt

op het nieuwe adres van de Klant, tenzij hij verhuist naar het buitenland, een ander gewest of een woning

waar de Klant geen eigen meter heeft, of indien hij gaat wonen bij een andere Consument die reeds een

leveringsovereenkomst gesloten heeft. In deze gevallen zal de Overeenkomst voortijdig kunnen worden

beëindigd, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen.

Indien de Klant Lampiris niet tijdig op de hoogte stelt van de verhuizing, blijft hij gehouden tot zijn

verplichtingen onder deze Overeenkomst, en in het bijzonder tot de betaling van alle elektriciteit of aardgas

die op het bestaande Leveringspunt door wie ook wordt afgenomen, tot de dag volgend op de dag van

zijn mededeling van verhuizing aan Lampiris of de dag volgend op de sluiting van de meter, in toepassing

van artikel 13.3.

13.3 Indien de Klant zijn verplichtingen uiteengezet in artikel 13.1 van deze voorwaarden niet nakomt, geeft

de Klant Lampiris hierbij een onherroepelijk mandaat om de sluiting van de meter aan te vragen bij de

Netbeheerder, in naleving van de geldende wettelijke bepalingen. De Klant zal

instaan voor alle kosten van de sluiting die gefactureerd kunnen worden aan Lampiris, en Lampiris draagt

geen enkele verantwoordelijkheid voor de schade die hieruit volgt.

Artikel 14 - Wijziging van de voorwaarden

14.1 Deze Algemene voorwaarden en de Tariefkaart die hierbij van toepassing zijn, kunnen slechts

gewijzigd worden:

- Indien de wijzigingen nadelig zijn voor de Klant: (i) aan het einde van de lopende leveringsperiode, indien

de Klant een overeenkomst voor bepaalde duur heeft afgesloten. In dat geval deelt Lampiris de gewijzigde

voorwaarden minstens twee (2) maanden vóór het einde van de lopende periode mee aan de Klant en

kunnen deze wijzingen pas in voege treden bij de vernieuwing of verlenging van de lopende overeenkomst;

(ii) twee (2) maanden na de mededeling van de gewijzigde voorwaarden aan de Klant indien deze een

overeenkomst voor onbepaalde duur heeft afgesloten;

- Indien de wijzigingen niet nadelig zijn voor de Klant: twee (2) maanden na een mededeling aan de Klant,

ongeacht de aard van de afgesloten overeenkomst.

In afwijking van het bovenstaande, zijn de wijzigingen direct van toepassing indien ze rechtstreeks of

onrechtstreeks voortvloeien uit de beslissing van een overheid.

Deze mededeling kan geschieden door alle gebruikelijke communicatiemiddelen tussen Lampiris en de

Klant, bijvoorbeeld door een vermelding op de factuur.

14.2 De Klant die het niet eens is met de meegedeelde gewijzigde Algemene voorwaarden kan de

overeenkomst schriftelijk beëindigen per aangetekend schrijven binnen één (1) maand na de mededeling

van de gewijzigde Algemene voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder kosten.

Deze beëindiging zal effectief zijn de dag na ontvangst van de aangetekende opzeggingsbrief. Tot die

tijd blijven de oude voorwaarden van toepassing. De Klant zal niet genieten van dit recht op opzegging

wanneer de wijzigingen in zijn voordeel zijn, of hem niet minder rechten toekennen of hem niet meer

verplichtingen opleggen.

Artikel 15 - Overige bepalingen

15.1 De geldigheid of afdwingbaarheid van de Overeenkomst wordt niet aangetast door de nietigheid van

een onderdeel ervan.

15.2 Het niet-aandringen op de naleving van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst door

Lampiris mag niet worden opgevat als een verzaking hieraan of een beperking van de erin vervatte rechten

of plichten.

15.3 De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de

vrederechter van het 4e kanton van Luik, of aan iedere andere rechtbank die materieel bevoegd is voor het

gerechtelijk arrondissement Luik. Residentiële klanten hebben evenwel het recht om het geschil aanhangig

te maken bij de rechtbank van hun woonplaats.

Volgende bijlagen van het contract zijn terug te vinden op : www.lampiris.be/nl/documenten

- Openbare dienstverplichtingen van sociale aard in de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest

- Openbare dienstverplichtingen van sociale aard in de elektriciteits- en gasmarkt in het Waals Gewest